6 feller for ledere i offentlig sektor

Som leder i offentlig sektor møter du stadig utfordringer i form av ressurskutt, lange prosesser og utydelige beslutningstakere. Det kan gjøre arbeidsoppgavene krevende å håndtere. Men du kan styre klar av skjærene om du er oppmerksom på følgende:

1. Lovverket

Som leder i det offentlige må du kjenne hvilke lover og regler din sektor er underlagt. Dette kan omfatte: taushetsplikt, varslingsplikt, saksbehandlingstid og saksform. Du må også å sørge for at dine ansatte vet hvilke lover og regler de må forholde seg til.  

Du trenger grunnleggende innsikt i forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven for å kunne håndtere saker og saksbehandlere optimalt. Hold deg derfor oppdatert på gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer.

Det finnes kurs og presentasjoner som hjelper deg med dette.

2. Rammene

Du må sørge for å avklare det mandatet du har fått fra dine overordnede. Deretter definerer du rammene til virksomheten faglig, økonomisk og forvaltningsmessig. Målene for virksomheten må også settes sammen med en plan for hordan de skal oppnås. Sørg for at alle ansatte kjenner målene og sitt eget ansvarsområde.

En virksomhet med udefinerte rammer blir ineffektiv og oppnår sjelden ønskede mål. Sørg derfor for å: planlegg, informer, organiser, deleger, kontroller, evaluer og sett mål. Dette er de såkalt 7 lederfunksjonene for god virksomhetsstyring

3.Tjen folket

Jobben til en offentlig ansatt er å tjene folket. Derfor er det viktig at offentlige ledere er ydmyke og utøver makt på en måte som gagner felleskapet.

4. Økonomisk styring

Det å kjenne premissene for økonomisystemene og grunnlaget for offentlige bevilgninger er helt avgjørende for god planlegging og gjennomføring av drift og tiltak. Sørg for å være trygg på god og forutsigbar økonomistyring og kvalitetsstyring. Kort sagt; Ha kontroll!

5. Det politiske systemet

Som leder i offentlig sektor må du kjenne og ha et avklart forhold til de politiske prosessene og respektere disse fullt ut. Folket velger politikerne som sine tillitsvalgte, og politikerne tar avgjørelser til felleskapets beste. De ansatte skal iverksette det politikerne har besluttet. Denne arbeidsfordelingen er helt grunnleggende og må respekteres og etterleves.

6. Språket

Måten du uttrykker deg på, både muntlig og skriftlig, må være tydelig. Bruk ord som får fram budskapet enkelt. Husk også at ikke alle behersker det norske språket like godt.

Brev, meldinger og vedtak må skrives på en måte som gjør det enkelt å forstå innholdet. Ikke vær jålete i framstilling og innhold, men kom til sak og konklusjon på en likefram og konsis måte.

Ha et avklart forhold til presse og media - både i omgang og uttrykk. Det er helt grunnleggende med gjensidig forståelse og respekt.