shutterstock_363384614-596953-edited.jpg

Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer. Det skal skje ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele prosessen fra planlegging til overlevert bygg. Den pålegger alle partene i byggesaken plikter, men er spesielt myntet på byggherren. Er alle byggherrer klar over dette ansvaret og hva det innebærer? Ikke fullt ut vil jeg si, eller i hvert fall så tror jeg ikke det tas på alvor i alle prosjekter.

Nytt fra 1. juli 2017: krav om elektroniske mannskapslister

Dette kom i utgangspunktet inn allerede i 2016.  Iverksettelsen av bestemmelsen ble utsatt til 1. juli 2017 på grunn av en rekke spørsmål om hvordan dette skulle praktiseres. Nå er bestemmelsen trådt i kraft, og det er byggherrens ansvar at det føres elektroniske mannskapslister. Fortsatt er det imidlertid en del spørsmål knyttet til dette og personlovgivningen. Det jobbes med avklaringer her, men akkurat når dette faller på plass er det ikke mulig å si. Her er det bare å følge med.

Revidering av Byggherreforskriften og problematisering av koordinator for utførelsen sitt myndighetsområde

Et annet forhold ved koordineringen i utførelsen er på hvilket nivå koordinatoren skal utøve sin rolle. Dette knyttes i dagens forskrift ikke til kontraktene, og hvor i kontraktskjeden rollen skal kunne jobbe. Dette diskuteres nå i det pågående arbeidet med å revidere forskriften. Det er ikke ønskelig fra de utførendes side at vi får en type «uavhengig kontrollør» som skal drive aktiv koordinering av entreprenørenes underliggende ledd. Det vil si at byggherren må stille krav i kontrakt om at entreprenøren skal følge opp sine underentreprenører med hensyn til den praktiske gjennomføringen av SHA-planen, og at dette i neste omgang rapporteres tilbake til byggherren ved koordinatoren eller andre som partene er enige om.

Les også: Gir godt HMS-arbeid færre skader på arbeidsplassen?

Koordineringsansvaret i byggherreforskriften vs roller og samordningsansvaret i arbeidsmiljøloven

Denne grensegangen er vanskelig. Her må man holde tunga rett i munnen så ikke rollene blir en salig samrøre. I forskriften pekes det på at byggherren skal utpeke koordinator for både prosjektering og utførelse. Det stilles også krav om at det må vurderes hvilke rollekonflikter som kan oppstå ved oppnevnelsen. Det er uklokt å utpeke hovedentreprenøren, som regel byggentreprenøren til å være byggherrens koordinator for utførelsen. Rollekonflikten er åpenbar den dagen framdrift og økonomi i prosjektet er satt under press. I små og enkle prosjekter er dette en praktisk løsning.

Hva er forskjellen på ansvaret til byggherren og de andre partene med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektene?

Byggherren sitt ansvar er av strategisk karakter, og de utførendes ansvar vil være operativt. Det vil si at byggherren skal planlegge, tilrettelegge og påse at planene blir fulgt. Byggherren skal dog komme med tiltak for å redusere risiko som følge av sine valg i anbudsgrunnlaget. Dette arbeidet er de prosjekterende pålagt å bidra med etter forskriften. SHA-planen er dermed det viktigste strategiske verktøyet byggherren har i sin oppfølging av byggherreforskriften. De utførende sitt ansvar er å operasjonalisere og gjennomføre SHA-planen gjennom prosjektet. Det betinger at de utførende legger de relevante delene av planen inn i sin internkontroll, og tiltaksplaner for prosjektet. Tilslutt ligger det en gjensidig plikt til å varsle hverandre underveis om forhold som oppstår.

Les også: Dette bør ledere i offentlig sektor kunne om innovasjon

Det er ingen grense for bygget størrelse og anvendelse av byggherreforskriften

Denne forskriften gjelder om det skal bygges nytt sykehus i Oslo eller en bod for barnevogner på barnehagen i Sogndal. Forskjellen blir hvor omfattende risikovurderingen, planene og tiltakene blir.  Generelt mener jeg at det tas godt i vare på de store prosjektene der risikoen er åpenbart større.  I små enkle prosjekter der risikoen åpenbart er liten oppleves forskriften som å skyte spurv med kanoner. Der det er mest uheldig at den ikke blir ivaretatt er i de mellomstore prosjektene, som er i grenseland til å være vedlikehold, og der risikoen heller ikke er så åpenbar. Forskriften hadde stått seg på at den hadde vært litt mer nyansert i når den får anvendelse.

 

Last ned gratis: Fem-trinns samarbeidsmodell for å bedre vernearbeidet Last ned nå ›