Dette bør ledere i offentlig sektor kunne om innovasjon

Innovasjon er et ord som gjerne blir brukt i forkant av store investeringer eller endringer i en virksomhet. Derfor tror mange ledere at det er dyrt og omfattende å tenke innovativt. Det stemmer ikke. Her har vi samlet det du som er leder bør vite for å møte fremtidens utfordringer i det offentlige.

Hvorfor er innovasjon viktig?

Vi kan ikke belage oss på at det offentlige vil få samme ressurstilgang i fremtiden. Derfor er lederne nødt til å tenke innovativt allerede nå. Innovasjon handler ikke bare om å utvikle ny teknologi, men også om å tenke nytt rundt hvordan man utnytter tilgjengelig kompetanse for å sikre fremtidig kvalitet av våre velferdstjenester.

Som leder er du nødt til å gå foran som et godt eksempel, og tilegne deg kunnskap om innovative løsninger. Det nytter ikke å begynne å tenke på dette om ti år, når det er kjempemanko på fagpersonell i helse og omsorgstjenesten.

Les også: SSBs rapport- Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

Innovasjon er en prosess

Innovasjonsprosessen skiller seg fra ordinære prosjektarbeid ved at veien må bli til mens du går. Nytenkning følger ikke et lineært utviklingsløp og er ofte uforutsigbart.  For at innovasjonstiltakene skal gi effekt er det tre hovedpunkter som må dekkes.

  1. Kunnskap hos ledelsen

Du som leder må vite at innovasjon er forandring, men at ikke all forandring er innovasjon. Du må ta ansvar for de utfordringene som kommer og være villig til å ta en del utviklingssteg.

Det kan være å digitalisere noen av skjemaene som brukes i tjenesten eller å sørge for at alle nye rutiner blir implementert på en måte som sikrer at verdien blir utnyttet. Du må altså være forberedt på å satse litt og møte motstand.

  1. Handling

Det sier seg kanskje selv at tanker og ambisjoner må omsettes til handling, men sannheten er at dette skjer i veldig liten grad. Det kan være fordi mange egentlig ikke forstår hvordan innovasjon fungerer.

En innovasjonsprosess går alltid i sirkel. Den drivende kraften er innsikt i behovet som løsningen skal dekke. Utviklingen, løsningen og testingen gjøres om igjen og om igjen fordi behovet aldri er stillestående.

  1. Lykkes i endringsledelse

For å lede en virksomhet gjennom en innovasjonsprosess, må du beherske endringsledelse. Det er kunsten å få med seg medarbeiderne på det som er iverksatt og samtidig legge til rette for medarbeidernes selvstendighet, kompetanse og faglighet. For å oppnå best effekt av endringene burde de ansatte involveres så tidlig som mulig i prosessen.

Medarbeiderne er nøkkelen

Ofte møter innovative løsninger motstand hos de ansatte. Det er en konsekvens av deres erfaring med lang opplæringstid i nye løsninger som gir liten til ingen effekt. Ansatte i offentlig sektor er flinke folk med høy kompetanse. De vet aller best hvordan arbeidet kan bedres og hvilke forandringer som er nyttige. 

Det er rart hvordan vi i vår tid leser om ledere som prøver å overvåke de ansatte og måle dem på kvantitative måltall fremfor kvalitet. Det er myndiggjorte medarbeidere som er løsningen

Kvalitetssikring er essensielt

Nye IKT-løsninger og omfattende omstruktureringer krever både tid og penger. Innovasjon handler om å tenke litt utenfor boksen og utfordre dagens rutiner og arbeidsmetoder. Det trenger ikke nødvendigvis å være helt nye oppfinnelser, så lenge tiltakene er nyttige og ikke minst, nyttiggjort.

Innovasjon skjer ikke før de nye løsningene har blitt tatt i bruk og skapt verdi for virksomheten.

Personlig er jeg ikke så glad i ordet «effektivisering», for da tenker folk at de må springe fortere og gjøre enda mer. Derfor bruker jeg heller ordet «kvalitetsforbedring». Du som leder må lage bedre kvalitet av de ressursene du har.

I fremtiden bør innovasjon være en del av stillingsbeskrivelsen til en leder. Målet med å implementere innovative løsninger burde alltid være å bedre kvalitet, både for dem som yter og dem som mottar tjenesten.