shutterstock_452745490-388180-edited.jpg

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i en virksomhet. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Så hvordan fordeler vi arbeidsoppgavene med tanke på HMS, og hvordan sørger vi for en god kommunikasjon rundt det arbeidet som blir gjort?

Arbeid med HMS

HMS planene må være en naturlig del av virksomhetens planarbeid og henge sammen med andre planer. De må foreligge skriftlig og være tilgjengelige slik at det er lett for alle i virksomheten å finne dokumentasjonen. Virksomheten må også ha møteplasser der det er naturlig å snakke om HMS arbeid.

Les også: Tips for å unngå mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Roller i HMS-arbeidet

  • Arbeidsgiver: Arbeidsmiljøloven kan beskrives som arbeidsgivers omsorgsplikt for sine medarbeidere. Arbeidsgiver har ansvaret for at HMS arbeidet gjennomføres på en god måte. Det praktiske arbeidet kan delegeres, men ansvaret vil ligge hos arbeidsgiver.
  • Arbeidstaker: Ofte er vi lite flinke til å ta med at også arbeidstaker har et selvstendig ansvar for å delta i HMS arbeidet og aktivt medvirke i de tiltakene som blir i verksatt. Arbeidstaker skal også underrette arbeidsgiver og verneombud om de blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse.
  • Verneombudet: Dette er en hovedperson i HMS -arbeidet som skal arbeide for et godt arbeidsmiljø for alle ansatte i virksomheten, også for lederne. Verneombudet skal se til at arbeidsmiljøloven følges og skal ha opplæring og informasjon nok til å kunne gjøre dette. Det er viktig å understreke at det ikke er verneombudet som skal gjøre all jobben. De ansatte må blir gjort klar over sitt eget ansvar for å si fra om feil og mangler, og å medvirke til å sette i gang og gjennomføre tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.
  • Tillitsvalgt: En tillitsvalgt representerer i motsetning til verneombudet bare sine egne medlemmer og har sitt hovedarbeidsområde rundt spørsmål som går på lønns- og arbeidsvilkår. Den tillitsvalgte skal ideelt sett være en "kritisk venn" for leder og delta i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø.
  • Arbeidsmiljøutvalget: Dette er obligatorisk i virksomheter med flere enn 50 ansatte. I virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte skal det opprettes arbeidsmiljøutvalg dersom en av partene ber om det. Arbeidsmiljøutvalget skal ha like mange deltakere fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og de to sidene bytter på å ha lederen annethvert år. Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide på systemnivå og ha informasjon og opplæring som gjør utvalgets medlemmer i stand til å være med på planlegging og vurdering av HMS- arbeidet i virksomheten.

Les også: 6 feller ledere i offentlig sektor må styre klar av

Hvor snakker vi om HMS?

Målet er at HMS og arbeidsmiljø blir en del av andre samtaler om virksomhetens drift og fremtidsplaner. HMS kan være tema både i fellesmøter og i medarbeidersamtaler. Det viktigste er at ledelsen viser at de tar HMS og arbeidsmiljø seriøst og ønsker en aktiv medvirkning.