lederutdanning helse og omsorg

God ledelse er avgjørende for at kommuner skal kunne styre etter lov og forskrift, i arbeidet med kvalitetssikring og pasientsikkerhet.

Økt internasjonalisering av markedet for personell, tjenestetilbydere, pasienter og brukere stiller store krav til innovasjon og endring i tjenestene. Midtre Gauldal kommune har valgt å møte utfordringene ved å bestille en skreddersydd lederutdanning for ansatte i enhet for pleie og omsorg, og enhet for helse og familie.

Viktigheten av god ledelse

God ledelse er avgjørende for å skape gode, koordinerte og helhetlige helse- og omsorgstjenester. God ledelse fordres på alle nivåer med tydelige ledelses- og styringslinjer fra kommunestyret, administrasjon, ledere og utøvende enheter.

De kommunale tjenestene er viktige, og framover vil befolkningens behov for helse- og omsorgtjenester bare øke.

Tjenestene må kunne representere koordinerte og helhetlige pasientforløp med mer fokus på medbestemmelse, forebygging og tidlig innsats. Tjenester bør også være nær der brukerne bor.

Nasjonale føringer og samhandlingsreformen forutsetter at omsorgstjenestene i størst grad skal gis i kommunene.

Brukermedvirkning og samhandling har fått større betydning for tjenesteutøvelsen.

Spørsmålet «hva er viktigst for deg» og egenmestring vil stå sentralt i forvaltningen i tiden fremover.

Betydningen av skolering

Midtre Gauldal kommune har som nevnt valgt å møte utfordringene med å bestille en skreddersydd lederutdanning.

Deltakere fra rådmannens fagstab deltar sammen med personer på tvers av tjenesteområder. Kompetansehevingen kommer herved flere tjenester til gode.

Studentevalueringene viser stor tilfredshet med slike praksisnære opplegg. Eksamensresultatene er meget gode - av de beste i landet faktisk. Dette er vi veldig stolte av!

Les også: Hvordan skape god kommunikasjon på arbeidsplassen?

Midtre Gauldal kommune er med der det skjer, og velger gode, solide og velprøvde opplegg. Helselederne i Midtre Gauldal får med dette ny praktisk kompetanse og nye verktøy til å håndtere utfordringer i sin lederhverdag innen helse- og omsorgssektoren i kommunen.

Gevinster av utdanningen

Studier er med på å rekruttere og beholde ledere. Det gir den enkelte deltaker motivasjon og inspirasjon i ledernes daglig arbeidshverdag, og bidrar til å tydeliggjøre rollen som leder.

Satsningen på utdanning skal selvfølgelig ha som formål å tjene innbyggerne og kommunen.

En må sikre at det legges planer for utvikling, kapasitet og kompetanse i tråd med befolknings- og sykdomsutvikling.

Satsningen på omdømmebygging er et tiltak for å gjøre Midtre Gauldal kommune interessant for nye innbyggere og dyktige fagfolk, både i egne rekker og de som kommunen ønsker å rekruttere.

Les også: 8 punkter som sikrer en suksessfull kompetanseplan

Overføringsverdien for lederne i kommunens øvrige enheter vil en kunne oppleve å være stor.

Fra det som nå erfares av fag, pedagogikk og gjennomføring fra «Lederutdanning - helse og omsorg», vil dette opplegget for lederutvikling, med små endringer og omarbeidinger, godt kunne anvendes i kommunen forøvrig.