I 2017 fikk vi ny rammeplan for barnehagen. Den nye planen inneholder i stor grad «skal-formuleringer» i motsetning til den forrige planens «bør-formuleringer». Dette gjør den tydeligere, men også mer krevende å etterleve i en hektisk hverdag. Planen stiller høye krav til de ansatte, og det er viktig at en har den kompetansen det er behov for.

I dag går ni av ti barn i barnehage og tilbringer store deler av dagen sin der. Forskning viser at barn i gjennomsnitt tilbringer 41 timer eller mer i barnehagen pr uke. Dette gir barnehager et stadig større og viktigere samfunnsmandat. Det stiller også enda høyere krav til de ansattes kompetanse. De må kunne tilrettelegge for gode omsorgs- og læringsmiljø, slik at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.

Samfunnsendringer fører til nye kompetansebehov

Bakteppet for ny rammeplan var blant annet samfunnsendringer som også gjenspeiler seg i barnehagesektoren. Flere barn under tre år går i dag i barnehagen. Deres behov er ulik de eldre barnas. Videre er det et økende mangfold, både språklig og kulturelt. For å møte samfunnsendringene på en tilfredsstillende måte, er det viktig at de ansatte har kunnskap om hvordan dette kan gjøres.

Kompetanse påvirker kvaliteten i barnehagen

Det er de ansatte som har størst betydning for barnehagens kvalitet. Hvordan de møter barna, og tilrettelegger for gode omsorgs- og læringsmiljø er avgjørende for barnas trivsel og utvikling.

Det er stor variasjon i kvaliteten mellom barnehager. Barnehager med høy kvalitet er viktig for alle barn, men spesielt viktig for barn fra vanskeligstilte familier, sårbare barn og barn med særlige behov. Når vi vet at de ansattes kompetanse i stor grad påvirker kvaliteten, er det helt avgjørende at de får mulighet til å heve sin kompetanse, både individuelt og i et faglig fellesskap.

Kompetanse gir motivasjon

Det finnes to typer motivasjon: indre og ytre motivasjon. Indre motivasjon er en naturlig motivasjon som kommer innenfra – og fører til atferd vi faktisk har lyst til å bedrive. Når vi ser barn som leker fritt, drives de av en indre motivasjon. Ytre motivasjon er motivasjon som stammer fra ytre påvirkning, som for eksempel «ønske» om belønning eller «redsel» for straff.

Ansatte med indre motivasjon gjør ikke bare en bedre jobb enn ytre motiverte personer, de har det også vesentlig bedre med seg selv. Ledelsen i barnehager bør derfor legge mest mulig til rette for at de ansatte får oppleve indre motivasjon. Men hvordan fremmes den indre motivasjonen?

Motivasjonsteorier viser til fem behov som er avgjørende for den indre motivasjonen:

1. Behovet for å mestre er et av våre aller sterkeste behov, og noe av det viktigste når vi snakker om motivasjon. Det handler om å mestre arbeidsoppgavene våre og henger sammen med behovet for kompetanse, for å lære nye ting og å utvikle oss.

2. Behovet for bekreftelse handler om at vi ønsker å bli sett og anerkjent for det vi gjør.

3. Behovet for selvbestemmelse eller autonomi viser til at vi ønsker å styre vårt eget liv og selv bestemme hva vi vil bruke tiden vår på.

4. Behovet for mening handler både om å føle seg betydningsfull og å ha interessante oppgaver som gir mening

5. Behovet for tilhørighet handler om å få være en betydningsfull del av en gruppe.

De ansattes kompetanse er derfor viktig for deres opplevelse av indre motivasjon, som igjen påvirker barnehagens kvalitet.

Få oversikt over hvilken kompetanse Fagakademiet kan tilby dere som jobber i barnehage

Assistentenes og fagarbeidernes kompetanse

Troen på egen kompetanse kalles mestringstro. Mestringstro handler om de ansatte sin opplevelse av å ha nødvendig kompetanse for å møte ulike oppgaver og utfordringer. Mestringstro har betydning for hvilke oppgaver man selv velger, og på hvilke områder man bruker energi og krefter. De fleste har en tendens til å unngå situasjoner som de ikke tror de kan mestre, og å søke seg mot situasjoner der de tror de kan yte godt. Dette viser hvor viktig det er at de ansatte opplever seg kompetent i forhold til det som forventes av dem.

Det er assistenter og fagarbeidere som tilbringer mest tid sammen med barna. Det er også disse to gruppene som har minst formell kompetanse av dem som jobber i barnehagen. Når vi vet at barnehagens kvalitet er avhengig av at de ansatte får mulighet til å heve sin kompetanse, både individuelt og i et faglig fellesskap, blir det enda viktigere å satse ekstra på disse to gruppene.

Les gjerne våre tilbakemeldinger på vårt firedagerskurs for assistenter og fagarbeidere i Vesterålen.

Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid – et høgskolestudium for deg som ønsker å utvikle deg