Krisehåndtering: Hvilket ansvar har du som leder i offentlig sektor?

Som leder i en offentlig virksomhet har du et selvstendig ansvar for å sørge for at din organisasjon kan håndtere hendelsene som oppstår på best mulig måte. Det betyr i praksis at du er pliktet til å avdekke hva som kan skje, hvilke verdier du skal beskytte og hvilke ressurser du har tilgjengelig for å gjøre dette. Her er et forslag til hvordan du kan imøtekomme de tre viktigste ansvarsområdene dine innen krisehåndtering:

Du er ansvarlig for å ha en realistisk virkelighetsforståelse

Krisehåndtering er enkelt hvis man har gode systemer for kvalitetsstyring, internkontroll og HMS i den daglige driften. Men mange ledere i offentlig sektor tenker på krisehåndtering som noe fjernt og lite relevant for den daglige driften i egen organisasjon. De opplever det som noe fremmed, stort og utenfor kjernevirksomheten. Det skaper ofte problemer når en krisesituasjon oppstår.

En enkel måte å normalisere krisehåndteringsforberedelser, og samtidig implementere krisehåndteringsmekanikk i den daglige driften, er å analysere krisedefinisjonen og se hvordan krisehåndtering skiller seg fra daglig håndtering av kvalitets, økonomi og HMS krav. Ved å ha god kvalitets- og arbeidsmiljøstyring har du oppfylt mesteparten av krisehåndteringsansvaret uten å foreta seg noe ekstraordinært.

Les også: Hvem gjør hva innen HMS?

La oss hoppe bukk over DSB's definisjon av ordet krise og går rett på Willoch utvalgets (Sårbarhetsutvalget) definisjon som sier:

«En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne til å utføre sine samfunnsfunksjoner.» (Stortingsmelding nr. 17 2002).

I praksis betyr dette at ledere i det offentlige må finne svaret på noen grunnleggende spørsmål:

  • Hvilke hendelser inntreffer jevnlig i min sektor/mitt fagområde/min enhet?
  • Hvilke hendelser som kan svekke driften kan inntreffe i min sektor/mitt fagområde?
  • Hvilke verdier har jeg til rådighet i min organisasjon? (ansatte, utstyr, bygg)
  • Hvilke verdier forvalter/beskytter vi å vegne av samfunnet? (helse/pasienter, utdanning/elever, arealplanlegging/innbyggere)

Du pliktet til å gjøre en risiko- og sårbarhetsvurdering

Når disse spørsmålene er besvart har du samtidig foretatt en verdivurdering, og i tillegg gjennomført hoveddelen av den ROS analysen du er pålagt å gjøre.  

Å lage en tiltaksplan for kriser kan utmerket godt gjøres med samme mal som brukes for å lage tiltaksplanen for HMS. Det er etter min vurdering gjennomførbart for alle enheter i offentlig virksomhet.

Når krisen oppstår har du som leder ansvar for å beskytte de verdiene som er avdekket innenfor ditt ansvarsområde, samt bistå andre enheter som er har behov for dine ressurser.

Krisehåndteringen skal være så lik normaldrift som mulig

Et viktig moment er at ikke alle kriser er totale eller overveldende.

På en skole vil kriser kunne inkludere: dødsfall i elevgruppen, brann, overgrepssaker, mobbing, organisert karakterjuks og personalkonflikter. Heng Willoch definisjonen av krise på veggen og sammenlign hendelsene med kravene. Da vil du oppdage at det finnes både små og store kriser du har ansvar for å håndtere.

Les også: 6 feller ledere i offentlig sektor må styre klar av

Du er ikke pliktet til å løse alt selv, selv om du er leder, men du har ansvar for å tilrettelegge for at kompetente interne og eksterne ressurser håndterer krisen så godt som mulig. Det betyr at tydelig og forutsigbar ledelse som markerer eierskap og tilstedeværelse er din første plikt innen krisehåndtering.

Å finne de verktøyene som virker i hverdagen OG kan brukes i krisesituasjoner er lettere enn mange ledere tror, du må bare tørre å prøve.