shutterstock_11379661-093079-edited.jpg

Formålet med «Lov om arbeidsmiljø» er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv. Arbeidssituasjonen skal gi full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

I media har vi de siste ukene hørt og lest at dette langt fra er situasjonen for mange lærere i den norske skolen, og det gjelder lærere og ansatte på alle trinn. Hverken personell i barneskole, ungdomsskole eller videregående skoler er sikret full trygghet. Det samme gjelder elevene.

Vold og trusler påvirker og preger

Arbeidstilsynet oppgir at 200.000 arbeidstakere i Norge opplever vold og trusler på jobb hvert år (Arbeidstilsynet/NRK). Dette er skremmende mange. Vold og trusler om vold; fysisk, verbalt eller psykisk går utover konsentrasjon, arbeidsglede, trivsel, arbeidsmiljø og er direkte destruktivt. Livskvalitet og helse er knyttet tett sammen. Atferd som virker truende, hånende, krenkende eller er fysisk skadelig går i tillegg indirekte ut over alle som er en del av miljøet. Det påvirker den enkelte lærer, ansatte ved skolen og elevene. Relasjonene preger og påvirker samspillet mellom menneskene som er involvert. Skolene er samfunnets viktigste læringsarena for barn og unge, og arbeidsforholdene både for elever og ansatte skal ivaretas på best mulig måte.

Arbeidsmiljøloven sier at alle arbeidstakere har rett til å få tilrettelagt arbeidssituasjonen sin slik at det gis mulighet til faglig og personlig utvikling. I tillegg skal loven sikre at den enkelte ikke utsettes for trakassering eller utilbørlig opptreden. Loven sier også «Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre».

Norske skolemyndigheter har et stort ansvar. Ansvaret innebærer å sette i verk og gjennomført det som er mulig for at de ansatte og elevene er sikret et arbeids- og læringsmiljø som fremmer helse, miljø og den enkeltes sikkerhet. Se Skolemiljø Udir -3-2017. Det må gjøres på en slik måte at arbeidet virker helsefremmende og beskytter mot vold, trusler og andre uheldige belastinger. Det innebærer også at alle som har blitt utsatt for vold og trusler eller andre uheldige belastninger får den oppfølgingen de har behov for.

Sosial trygghet, sikkerhet og læring henger sammen. Vi lærer best sammen med andre mennesker. Hvis miljøet ikke er tilrettelagt for positiv påvirkning vil ikke nødvendig læring skje. Oppmerksomhet, konsentrasjon, ro og trygghet for den enkelte er de viktigste byggesteinene i et konstruktivt læringsmiljø.

Ansvarlig kommunikasjon

Ansvarlig kommunikasjon og gode relasjoner danner grunnlag for en helsefremmende arbeidsplass.

Konfliktforebyggende dialog er en måte å kommunisere på som fremmer kontakt mellom mennesker. Metoden bygget opp rundt ideene om alles likeverdighet, og at vi er født med de samme grunnleggende behovene.

Når behovene våre ikke møtes av omgivelsene våre utvikler og velger vi ofte ulike strategier for å imøtekomme dem. All aggresjon, kritikk og konfliktskapende atferd er resultat av behov som ikke er møtt. Vi kan finne og utvikle strategier sammen for å løse de krevende og komplekse oppgavene som oppleves og skolen rapporterer om.

Les også: Dette bør ledere med ansvar for barn og unge vite om atferdsproblemer

Det er et arbeidsgiveransvar å skape et best mulig arbeids- og læringsmiljø. I tillegg har vi alle en selvstendig plikt og et felles ansvar for å bruke og videreutvikle den kunnskapen vi allerede har, ta med oss erfaringene vi gjør sammen, og utvikle ny kunnskap og praksis som er tilpasset tiden og samfunnet vi lever i.

Last ned gratis: 7 trinn til et bedre psykososialt arbeidsmiljø  Last ned nå ›