Kompetanse og kvalitet i barnehager

Av Sissel Øvrebø Semshaug 21. oktober 2019

I 2017 fikk vi ny rammeplan for barnehagen. Den nye planen inneholder i stor grad «skal-formuleringer» i motsetning til den forrige planens «bør-formuleringer». Dette gjør den tydeligere, men også mer krevende å etterleve i en hektisk hverdag. Planen stiller høye krav til de ansatte, og det er viktig at en har den kompetansen det er behov for.

Les mer ›

Temaer: kompetanse, barnehage, barn

Lederutdanning – Et «Kinderegg» for kommuneledelsen, mellomlederne og medarbeiderne deres!

Av Ottar Høier 11. oktober 2019

Når over 200 kommuner har kastet seg på, og over 3000 mellomledere i helse og omsorgssektoren over hele Norge har gjennomført fire eller flere studie-emner i fag som spenner fra relasjonell ledelse og personlig utvikling til økonomi, juss og kvalitetssystemer, er det nærliggende å tro at vi må ha gjort noe rett. Den fulle oversikten hva som er suksessfaktoren(e) underveis kan vi ikke si helt sikkert. Det krever en mer kompleks analyse. Når alt nå har gått bra, og resultatene av satsinga og risikoen vi tok da vi satt i gang viste seg å gi gevinst, kan vi lene oss litt tilbake og reflektere over både prosessen og resultatene. Dette er et forsøk på en kort oppsummering av den refleksjonsprosessen. Noen av de som har deltatt har også velvillig stilt opp, og i et par videosnutter deler de noen av sine refleksjoner.

Les mer ›

Temaer: ledelse, kompetanse

Målrettet miljøarbeid og etikk; to sider av samme sak

Av Terje Wårheim 21. september 2018

Målrettet miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en pågående og kontinuerlig arbeidsprosess. Dette er det viktigste redskap du har i tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av et godt tilpasset tilbud til din målperson. Arbeidsprosessen tar utgangspunkt i systematiske undersøkelser og analyser av forholdet mellom miljøvariabler (som her også omfatter indre prosesser som for eksempel «dårlig humør», mangeltilstander som søvnunderskudd/tretthet, sult, tørst, og ubehag som frykt, engstelse, sinne eller tristhet), vår atferd og elev/ arbeidstakers/ beboers atferd. Kunnskap og ferdigheter til å forstå hvordan samspillet mellom slike forhold påvirker hverandre gjensidig ligger til grunn for en helhetlig og grunnleggende forståelse for målrettet miljøarbeid som prosess.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, kompetanse

Inhabilitet - En utfordring i offentlig saksbehandling

Av Eskild Freibu 21. juni 2018

Skal kommunene og andre offentlige organer fungere etter sin hensikt, må befolkningen ha tillit til at de vedtak som disse organene fatter, er korrekte. En fundamental forutsetning for at et vedtak skal bli fattet på bakgrunn av korrekt saksbehandling, faktumbedømmelse og lovanvendelse, er at saksbehandleren er uhildet, eller habil som vi gjerne kaller det. Vedkommende saksbehandler og hans overordnede, må ikke ha en slik tilknytning til saken at det kan trekkes i tvil om avgjørelsen er truffet på et objektivt og uhildet grunnlag. Kun avgjørelser truffet ut fra en upartisk tilnærming til saksfaktum og lovtolkningen, oppnår allmennhetens tillit.

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, kompetanse, konflikthåndtering, inhabilitet

Dette er det viktigste innen personalledelse

Av Stig Holen 26. oktober 2017

Personalledelse handler om mer enn å forvalte og administrere medarbeidere. Det holder ikke å passe på at folk kommer seg på jobb og utbetale lønninger. Det handler om å arbeide daglig med organisasjonenes viktigste ressurs som er medarbeiderne, og hvordan de sammen skal nå målet til organisasjonen.

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, kompetanse

Hvordan velge leverandør av kompetansetiltak innen arbeidsmiljø?

Av Espen Balle 18. mai 2017

Arbeidsmiljø er et vidt begrep som ofte knyttes mot HMS. Derfor er det viktig å først avklare hva man er ute etter å forbedre innen sitt arbeidsmiljø. Det er stor forskjell på å jobbe med kompetanse innen et fysisk arbeidsmiljø i en omsorgsbolig kontra psykososialt arbeidsmiljø på et saksbehandlerkontor. Begge deler faller innen loven, men løsningen vil være vidt forskjellig.

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse, roller i HMS-arbeidet, kompetanse

Dette bør du som jobber med barn og unge vite om atferdsproblemer

Av Terje Wårheim 20. april 2017

Aggresjon, utagering og raserianfall er lite tilpasset atferd som kan oppstå som lyn fra klar himmel og gjøre arbeidsdagen for de ansatte svært krevende. Som leder har du ansvar for å samle informasjon og avdekke hvilke forhold barnas utfordrende atferd samsvarer med og iverksette tiltak i henhold til dette. Dette ansvaret kan kjennes tyngende i en hektisk arbeidshverdag, men leser du dette blogginnlegget vil du allerede være godt på vei:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, kompetanse

Hvorfor du som leder bør bry deg om humor på arbeidsplassen

Av Øyvind Tingstad 9. mars 2017

Humor kan være så mangt. Vi kan ha forskjellig oppfatning av hva som er morsomt, og likeså om det passer seg med morsomheter i gitte anledninger. Det er som kjent en tid og et sted for alt.

I jobbsammenheng kan det lett bli en hektisk, formell og alvorlig tone oss imellom. Vi jobber tross alt med seriøse arbeidsoppgaver, og humor bør vi vel helst drive med på fritiden. Men hvilken innvirkning har denne holdningen på arbeidsmiljøet og driftsresultatene?

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetanse

Hvordan gjennomføre gode prosjekter?

Av Trond Arne Wilhelmsen 2. mars 2017

De fleste prosjekter oppstår ved at vi ønsker å utforske muligheter som kan gi virksomheten merverdi eller når vi har behov for å løse et konkret problem. Før vi setter i gang et prosjekt, bør vi tenke nøye gjennom om det er viktig nok for virksomheten til å sette av tid og ressurser til arbeidet. Prosjektet må også gis tilstrekkelig prioritet blant mange andre løpende oppgaver.

Les mer ›

Temaer: ledelse, kompetansetiltak, kompetanse

Gir godt HMS-arbeid færre skader på arbeidsplassen?

Av Håvard Nordbø 23. februar 2017

For noen er det åpenbart at fokus på HMS gir færre skader, mens andre stiller seg tvilende til effekten. I dette blogginnlegget har jeg valgt å trekke frem et par eksempler fra HMS-rapporten til Orklakonsernet, som viser at fokus på HMS kan redusere skader.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetanse

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg